NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

Prematuritat i alteracions cognitives

11/06/2021

Un infant prematur és aquell que neix preterme, amb una edat gestacional de menys de 37 setmanes. En l’actualitat es calcula que, a España el 7-8% de tots els recent nascuts són de forma prematura.  Tot i els avanços en perinatologia i neonatologia, la prematuritat segueix sent una important causa de mortalitat durant l’embaràs i de patologia neonatal associada.

En els recent nascuts, tant a terme com a preterme, es necessita un període de maduració postnatal on s’adquireixin les funciones cognitives en la seva totalitat. Aquesta etapa de maduració és llarga, pel que qualsevol lesió en aquest procés pot afectar i agreujar el pronòstic a llarg termini. És per això que la prematuritat és un factor de risc de sofrir un trastorn del neurodesenvolupament.

La evidencia científica relaciona la prematuritat amb major risc de patir trastorns motors, cognitius i sensorials.


Actualment, no es disposen de medis que permetin establir definitivament un pronòstic de la evolució cognitiva en infants amb prematuritat. Per això, la valoració clínica continua d’especialistes en neurologia i neuropsicologia infantil, és la millor eina per la possible detecció primerenca de qualsevol trastorn del desenvolupament que es pugui produir amb la finalitat de poder iniciar un tractament temprà que pot adaptar-se a las necessitats de la nena o del nen oferint-li l’estimulació que necessita, així com donar suport psico-social i assessorament familiar.

No tots els factors de risc ocasionaran les mateixes seqüeles cognitives, per això els programes de seguiment i intervenció han d’adaptar-se en funció del risc estimat i les característiques individuals del nen/a.


Funcionament intel·lectual:

No existeix un únic factor que pugui explicar la causa d’aquestes dificultats cognitives, sinó que es deuen a una combinació de diferents variables. Els estudis mostren que els infants prematurs o amb molt baix pes presenten major probabilitat de desenvolupar un funcionament intel·lectual inferior als seus iguals nascuts a terme. S’estima que entre un 15-40% presenten quocients intel·lectuals límits.


Processament visual:

També s’ha relacionat la prematuritat com a factor de risc per desenvolupar alteracions en el processament visual. En aquest sentit, s’estima que el 20% dels nens prematurs presentaran algun tipus de problema en la integració visual. En aquest cas, aquest tipus d’alteracions podrien presentar una gran repercussió en el rendiment acadèmic com dificultats en les matemàtiques i en la lecto-escriptura.


Llenguatge:

Una altra de les alteracions freqüents que es descriuen en la literatura es relacionen amb retards en el llenguatge expressiu, així com menors rendiments en tasques d’habilitats lingüístiques complexes relacionades amb la sintaxis, l’abstracció verbal o la discriminació auditiva, entre d’altres.


Funcions executives:

Les funcions executives, facilitadores i reguladores de l’activitat cognitiva i emocional, també es poden veure afectades produint un gran impacte en el rendiment escolar i en les relacions socials.

Els infants amb prematuritat tindran més probabilitats de desenvolupar rendiments cognitius menors però també alteracions comportamentals i en la integració social.


Els dèficits del neurodesenvolupament persisteixen més enllà de l’etapa preescolar i conforme l’entorn del nen/a es torna més exigent aquestes dificultats poden agreujar-se.

És per aquest motiu que és molt important un seguiment exhaustiu de l’infant des de les primeres etapes de la seva vida i des de tots els contextos on el/la nen/a interactuï (serveis de salut, escola, domicili, etc.) per poder detectar qualsevol indicador d’un possible rendiment cognitiu inferior a l’esperable o qualsevol conducta disruptiva que es pugui estar produint. Així doncs, davant la detecció d’aquestes dificultats és pertinent realitzar una valoració per especialistes en neuropsicologia amb l’objectiu de conèixer i concretar les dificultats que presenta l’infant i iniciar l’abans possible un abordatge precoç i un seguiment específic tenint en compte las característiques i contextos del/a nen/a.


Anna Rodríguez Balagué
Psicóloga General Sanitaria
Master en Neuropsicología.
Nº Col. 25250

Bermudez, O. G., Quintana, F. C., de los Angeles Sosa, M., de la Cruz, J., Mañas, M., & García, M. P. (2012). Alteraciones neuropsicológicas y emocionales en niños prematuros de muy bajo peso al nacer. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento (RACC), 4(2), 3-10.

Fuentes, I. Q. (2017). Caracterización neuropsicológica de la memoria en niños/as pretérmino: papel de las funciones ejecutivas (Doctoral dissertation, Universidad de La Laguna).

García Baños, L. G. (2012). Factores de riesgo asociados al bajo peso al nacer. Revista Cubana de Salud Pública, 38(2), 238-245.

Ríos, J. R. Q., & Valladolid, L. B. T. (2019). Prematuridad, bajo peso al nacer y lactancia materna no exclusiva como factores de riesgo para bajo rendimiento académico en preescolares. HAMPI RUNA, 18(2), 59-68.

Robaina Castellanos, G. R. (2017). Bajo peso al nacer, prematuridad y enfermedades crónicas en la adultez. Revista cubana de pediatría, 89(2), 108-112.

Schonhaut, L., Pérez, M., & Astudillo, J. (2012). Prematuros tardíos: un grupo de riesgo de morbilidad a corto y largo plazo. Revista chilena de pediatría, 83(3), 217-223.

Vargas Aguinaga, J.E. (2019). Prematuridad como factor asociado a bajo rendimiento académico en escolares de primaria. (Doctorado). Universidad Privada Antenor Orrego - UPAO.