NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

És l’especialització de la fisioteràpia encaminada a facilitar el restabliment de la capacitat funcional de la persona, prevenint, modificant o disminuint les conseqüències degudes a la lesió del sistema nerviós central o perifèric. El seu objectiu principal és millorar l’eficàcia i la qualitat dels moviments per tal d’augmentar la independència en les activitats de la vida diària i millorar així la qualitat de vida. 

 Treballem a través del concepte Bobath: concepte terapèutic basat en els avenços de la neurofisiologia i la neurociència i els coneixements actuals sobre la plasticitat neuroal i muscular, l’aprenentatge motor i la biomecànica. 

 Utilitzem diverses tècniques reconegudes, entre elles el mètode terapèutic cognoscitiu, que sosté que la qualitat de la recuperació del moviment depén directament del tipus de processos cognitius que s’activin (percepció, llenguatge, memòria, atenció).

 Recentment hem incorporat en els nostres tractaments la tècnica DNHS® (Dry Needling for Hypertonia and Spasticity®), que és una tècnica innovadora per la millora de l’espasticitat i de la hipertonía.

Avaluació


Realitzem una valoració exhaustiva i objectiva de l’estat físic de la persona, de les seves capacitats i dèficits, amb l’objectiu de disposar d’informació precisa sobre quins son els problemes i necessitats reals,
planificar el possible tractament a aplicar i realitzar un adequat seguiment de tot el procés.

Intervenció


Realitzem un tractament personalitzat i adaptat a cada persona i cada patologia, per tal de poder millorar o mantenir les capacitats físiques. Oferim pautes als pacients, familiars o cuidadors per tal de poder realitzar exercicis bàsics en el propi domicili, aconseguint que el tractament realitzat tingui la màxima repercussió en la seva vida quotidiana

Assessorament i orientació


Oferim assessorament, pautes i recomanacions sobre el maneig de persones amb problemes de mobilitat, necessitat de 3ª persona, formació en transferències i higiene postural. Aquest assessorament pot anar enfocat al mateix usuari, a familiars, cuidadors o persones de l’entorn més pròxim.


Som especialistes en l’abordatge de les afeccions més freqüents:

 Transtorns del  to muscular: espasticitat, flaccidesa, rigidesa.
 Transtorns de la marxa.
 Transtorns de l’equilbri.
 Atàxia: dificultat en la coordinació dels moviments.
 Dèficit de força: parèssies, plègies, control de tronc.
 Problemes de sensibiltiat.
 Limitacions articulars.
 Dolor: muscular, articular, reumatològic, neuropàtic, etc.
 Transtorns psicomotrius: velocitat de reacció, coordinació, esquema corporal, etc.
 Prevenir i/o tractar possibles complicacions derivades de la patología neurológica crónica.