NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida
NEUROLLEIDA Associacions Lleida Lleida

El Programa d'Atenció logopèdica Infantil està dirigit a nens a partir de 3 anys que presentin alteracions en l'àmbit del llenguatge, la lectoescriptura, la parla o la comunicació, així com en les possibles disfuncions orofacials que poden interferir tant en la producció de la parla com sobre l'estructura de les dents, relacions maxil·lars i deglució.

Parla i comunicació


Rehabilitació d'aquells aspectes que entorpeixen l'articulació verbal i la fluïdesa dels sons:

Dislàlies: Dificultat per articular algun o alguns dels fonemes de la parla.

Disfèmia / tartamudesa: trastorn de l'articulació caracteritzat per la disfluència de l'expressió oral.

Taquifèmia: trastorn de l'articulació caracteritzat per un ritme de parla excessivament ràpid.

Disàrtria: Alteracions de l'articulació de la parla i de les funcions associades.

Funcions de la parla: respiració, coordinació fonorespiratòria, fonació (timbre i intensitat), ressonància, prosòdia (ritme i melodia).

Llenguatge


Abordatge de tots aquells aspectes relacionats amb el llenguatge així com als diferents nivells: foneticofonològic, morfosintaxi, lèxic-semàntic i pragmàtic.

Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) i trastorn del llenguatge secundari a altres patologies (lesions cerebrals, retard en el desenvolupament, dèficit cognitiu, síndromes ...).

Retard simple del llenguatge i retard Específic del Llenguatge (REL).

Mutisme i inhibició del llenguatge.

Lectoescriptura


Intervenció en les diferents dificultats en l'aprenentatge i el desenvolupament de la lectura i l'escriptura.

Dislèxia: trastorn de l'aprenentatge de la lectoescriptura, de caràcter persistent i específic, independent del coeficient intel·lectual, problemes físics o psicològics.

Disgrafia Dificultat amb la capacitat de l'acte físic d'escriure.

Disortografia. alteració en la transcripció del codi escrit de forma exacta, dificultant l'aplicació de les normes ortogràfiques a l'escriptura.

Àrea miofuncional


En aquesta àrea es realitza la prevenció, valoració, diagnòstic i correcció de les disfuncions orofacials que poden interferir tant en la producció de la parla, com en la deglució, masticació, oclusió dental, el tancament labial i la respiració, mitjançant exercicis de coordinació i equilibri del sistema muscular orofacial.

Musculatura facial i orofacial.

Disglòssies: trastorns de l'articulació produïts per malformacions o disfuncions en els òrgans articulatoris (fissura palatina, llavi leporí, paràlisi vetllar, anquiloglòssia, parèsies facials i / o orofacials).

Funcions masticatòria i deglutòria. (Deglució atípica, disfàgia).